Pomerový rozdelovač Heat2go Comfort

Elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov Heat2Go ComfortZačnite znižovať spotrebu energií!

Prístroje s dvoma snímačmi teploty s integrovaným bezdrôtovým vysielačom pre pohodlný odpočet dát. Prístroj je bezúdržbový a nápajaný batériou až po dobu desať rokov a vďaka integrácii v systéme heat2go prístroj zaznamenáva a bezdrôtovo exportuje namerané hodnoty. Užívateľ prístroja má možnosť sledovať priebeh merania počas celého obdobia merania a tak prispôsobovať svoje správanie pre dosiahnutie šetrenia spotrieb energií.

mobilna-zbernicaMobilná zbernica heat2go wireless

Batériou napájaná bezdrôtová zbernica odpočtového systému prijíma z prístrojov všetky dáta o spotrebe alebo ich technickom stave a tieto interpretuje bezdrôtovo až do databázového jadra systému heat2go.

Moduly pre meranie teplej a studenej vody

Moduly pre meranie teplej a studenej vody

Systém heat2go dokáže bezdrôtovo odčítať a sprístupniť aj dáta z mechanických vodomerov lopatkového typu alebo priamo integruje sériu vodomerov heat2go water spolu s prídavným rádiovým modulom pre automatické sledovanie a bezdrôtové zasielanie dát. Systém umožňuje zákazníkom zabudnúť na vizuálne odčítavanie vodomerov alebo sprístupňovanie bytu, či budovy osobám vykonávajúcim odpočet prístrojov. Vodomery už svoje odpočty posielajú bezdrôtovo a automaticky, vďaka systému heat2go.

Moduly pre meranie spotrieb plynu, elektrickej energie alebo tepla a chladu

Moduly pre meranie spotrieb plynu, elektrickej energie alebo tepla a chladu

Prídavné rádiové moduly série heat2go input zabezpečujú bezproblémové zaznamenávanie nameraných hodnôt z elektromerov, plynomerov alebo meračov tepla a chladu. Po pripojení všetkých zariadení tak systém zabezpečuje kompletný management energetickej náročnosti budovy, ktorý poskytuje informácie o spotrebe každého média, spotrebúvaného vo forme energie. Vďaka ucelenému prehľadu je možné šetriť ešte efektívnejšie.

mobilna-zbernica
Funkcie elektronického rozdeľovača vykurovacích nákladov heat2go Comfort

  1. stanovenie množstva tepla odovzdaného vykurovacím telesom na základe nameranej a zhodnotenej teploty vykurovacieho telesa

  2. kumulovaná spotreba odo dňa posledného odpočtu, spotreba za minulý rok, spotreba konca každého mesiaca

  3. bezdrôtový diaľkový odpočet a prenos hodnôt a nameraných spotrieb bez potreby prístupu osôb do bytu alebo budovy zákazníka

  4. samokontrola prístroja mikroprocesorom, ochrana voči manipulácii: okamžité zobrazenie a odoslanie chybového hlásenia softvérom v prípade neautorizovaného zásahu do prístroja

  5. softvérová eliminácia merania spotreby tepla v letných mesiacoch

  6. aktivácia prístroja ihneď po inštalácii na vykurovacie teleso

  7. presné nastavenie typu a výkonu vykurovacieho telesa, ktoré zaručí správne a spravodlivé meranie spotrieb

  8. namerané údaje sa archivujú v systéme heat2go wireless a sú vo forme prehľadnej služby prístupné zákazníkom online ako súčasť služby komfortného rozúčtovania nákladov

  9. životnosť batérie prístrojov je 10 rokov

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia